Ekspress Meedia
andmekaitsetingimused

ANDMEKAITSETINGIMUSED (PRIVAATSUSPOLIITIKA)                                      

1. SISSEJUHATUS

AS Ekspress Meedia (Ekspress Meedia, edaspidi ka meie) töötleb andmesubjektide isikuandmeid vastavalt andmekaitsetingimustes ja isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.

Andmesubjekt (edaspidi ka teie) andmekaitsetingimuste mõistes on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Ekspress Meedia töötleb. Muu hulgas on andmesubjekt näiteks Ekspress Meedia väljaande tellija, veebilehe külastaja, müügikeskkonna kasutaja, veebilehe registreeritud kasutaja, tööle kandideerija.

Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad või võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks isiku nimi ja kontaktandmed.

Andmekaitsetingimuste eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas seda, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Ekspress Meedia kogub ja millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega Ekspress Meedias.

Ekspress Meedia võib andmekaitsetingimusi vajadusest lähtuvalt muuta (nt muutuvad õigusaktid või andmete töötlemise protsess). Sellisel juhul teavitab Ekspress Meedia teid enne muudatuste rakendumist mõistliku aja võrra.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Vastutav töötleja: AS Ekspress Meedia

Ettevõtte registrikood: 10586863

Aadress: Narva mnt 13, 10151 Tallinn

Kontaktid: 669 8080, info@ekspressmeedia.ee

Isikuandmete volitatud töötleja

Ekspress Meedia ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib aga olla möödapääsmatu juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti siis, kui andmesubjekt on selleks loa andnud.

Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organisatsioon, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Ekspress Meedia) nimel. Ekspress Meedia võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Ekspress Meedia koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad www.ekspressmeedia.ee/andmed/volitatud_tootlejad/ ning kes töötlevad andmeid muu hulgas:

Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Ekspress Meedia antud ülesannete täitmiseks.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE EKSPRESS MEEDIAS JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Ekspress Meedia töötleb isikuandmeid ainult siinmainitud eesmärkidel ning õiguslikel alustel.

Ekspress Meedia jälgib isikuandmete töötlemisel alati järgmiseid põhimõtteid.

Läbipaistvus – Ekspress Meedia töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui see on seaduse järgi lubatud.

Eesmärgi piirang – Ekspress Meedia kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Töötlemise eesmärkide muutmine võib tuleneda seadusest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.

Võimalikult väheste andmete kogumine – Ekspress Meedia tagab, et töödeldavad isikuandmed on piisavad ja asjakohased töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ning et töödeldavate andmete maht ei ole suurem, kui vajalik.

Õigsus – Ekspress Meedia tagab, et teie isikuandmed on õiged ja asjakohased. Ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame esimesel võimalusel.

Säilitamise piirang – Ekspress Meedia järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib Ekspress Meedia seaduste nõudeid, siduvates lepingutes kokkulepitut või juriidilise kohustuste täitmiseks vajalikke tähtaegu.

Usaldusväärsus – Ekspress Meedia töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. Ekspress Meedia hoiab kõik meile avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks infotehnoloogilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – Ekspress Meedia arvestab isikuandmete töötlemist sisaldavaid teenuseid ja tooteid arendades, valides ja kasutades isikuandmete kaitse vajadusega.

4. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA KASUTUSEESMÄRGID

Peamiselt töötleb Ekspress Meedia isikuandmeid, mida te Ekspress Meediale esitate või mida kogutakse teie toimingu põhjal, kui kasutate Ekspress Meedia tooteid, teenuseid või veebilehti.

Töötleme teie isikuandmeid peamiselt teile teenuse osutamiseks, uudiskirjade või pakkumuste tegemiseks ning uudislugude koostamiseks.

Sealjuures töötleme teie kohta peamiselt järgmist liiki andmeid järgmistel eesmärkidel.

Teil on õigus tutvuda end puudutavate isikuandmete töötlemisega (vt lähemalt punktis 9). Juhime teie tähelepanu aga sellele, et teatud isikuandmete töötlemine on teenuse osutamise eelduseks näiteks peamiste isikuandmete või kontaktandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik teile teenust osutada, sealhulgas toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Ekspress Meedia võib töödelda isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel.

Lepingu täitmine – tugineme sellele õiguslikule alusele, et luua lepinguline suhe ja täita klientide ja koostööpartneritega kokku lepitud tingimusi. Näiteks toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

Juriidiline kohustus – tugineme sellele õiguslikule alusele, et täita seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks vastata õiguskaitseorganite päringutele.

Nõusolek – tugineme nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisele, et saata teile turundusmaterjale, näiteks uudiskirju ja pakkumisi.

Avalik huvi – tugineme avalikes huvides teostatavale isikuandete töötlemisele oma põhitegevuses ehk uudislugude koostamisel.

Õigustatud huvi – tugineme sellele õiguslikule alusele müügipakkumiste ettevalmistamisel ning tegemisel.

6. PROFILEERIMINE

Ekspress Meedia võib oma toodete pakkumiseks teie isikuandmeid profileerida, kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud väljaandeid.

Teil on õigus keelata enda isikuandmete kasutamine profileerimise eesmärgil.

Reklaamide suunamiseks grupeeritakse külastajate käitumisharjumusi ja luuakse selle põhjal sihtrühmasid välispartnerite abil (Ekspress Meedia volitatud töötlejate nimekiri asub aadressil www.ekspressmeedia.ee/andmed/volitatud_tootlejad/).

Käitumisharjumused grupeeritakse kasutajate tegevuse põhjal – lehekülgede vaatamine, galeriide vaatamine, küsimustele vastamine, tellimused jne. Ekspress Meedia sihtrühmadesse kuuluvust ei salvesta, samuti ei saa teha kindlaks üksikisiku sihtrühmasid, sest info on grupeeritud.

7. ISIKUANDMETE SÄILITUSAJAD

Ekspress Meedia säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni.

Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:

8. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Ekspress Meedia peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele.

Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:

9. RAKENDUSSÄTE

Ekspress Meedia vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohaldab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.

Kõikides andmekaitsetingimuste või isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume võtta ühendust isikuandmed@ekspressmeedia.ee.