Ekspress Meedia
üldtingimused

Kehtib alates 01.11.2019

ÜLDTINGIMUSED                                                            

1. MÕISTED

Digitoode – väljaanne, mille sisu on võimalik jälgida kõikides digitaalsetes kanalites: tavaarvutis, tahvelarvutis ja mobiiltelefonis.

Ekspress Meedia – äriühing AS Ekspress Meedia, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, Tallinn 10151.

EkspressKonto – kasutajakonto kõigi Ekspress Grupi meediaportaalide jaoks.

Kasutaja – Ekspress Meedia veebikeskkonna kasutaja või väljaande tellija.

Pabertoode – paberväljaanne.

Pool – Ekspress Meedia või tellija/kasutaja, koos nimetatud pooled.

Tellija – eraisik või juriidiline isik, kellel on Ekspress Meediaga väljaande tellimise leping.

Tellimus – Ekspress Meedia ja tellija vahel sõlmitud ostu-müügileping.

Väljaandja – väljaannet kirjastav äriühing.

Väljaanne – perioodiliselt ilmuv ja tellimuse alusel kätte toimetatav paber- või digitoode.

Üldtingimused – käesolevad tingimused veebilehe kasutamiseks ja väljaannete tellimiseks.

2. ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

2.1. Üldtingimused kehtivad kõikidele kasutajatele.

2.2. Ekspress Meedial on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta järgmistel tingimustel:

2.2.1. muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust;

2.2.2. muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest.

2.3. Üldtingimuste muudatusest teavitab Ekspress Meedia tellijat ette vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist.

2.4. Ekspress Meedia teavitab tellijat üldtingimuste muudatusest klienditeeninduse kaudu, kodulehel, paberkandjal, e-posti teel, tekstsõnumiga või muul viisil.

2.5. Kui tellija ei ole nõus üldtingimuste muutmisega, on tal võimalus ühe (1) kuu jooksul alates muudatuse avaldamisest lepinguline suhe Ekspress Meediaga üles öelda. Kui tellija ei avalda ühe (1) kuu jooksul tahet leping lõpetada, loetakse ta muudetud üldtingimustega nõustunuks.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Tellija õigused

3.1. Tellijal on õigus saada väljaanne tema poolt tellitud perioodiks tema poolt näidatud aadressile vastavalt esitatud ja õigeaegselt tasutud tellimusele.

3.2. Tellijal on õigus tellida väljaanne väljaandja määratud hinnaga ja vastavalt üldtingimustele.

3.3. Tellijal on õigus esitada väljaande kättetoimetamist või väljaannet ennast puudutavad pretensioonid väljaandja klienditeenindusele E–R kella 8.00–18.00 telefonil 680 4444 või e-posti aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee kahe kuu jooksul arvates pretensiooni alusest teada saamisest.

3.4. Kui väljaandja ei lahenda tellija pretensioone mõistliku aja jooksul, võib tellija pöörduda tarbijakaitseametisse.

3.5. Tellijal on õigus tellimus ennetähtaegselt lõpetada. Tellimuse ennetähtaegsel lõpetamisel on tellijal õigus nõuda tagasi tellimuse maksumus alates tellimuse lõpetamise kuupäevast kuni tellimisperioodi lõpu kuupäevani.

3.5.1. Tagasimakstavast summast on väljaandjal õigus maha arvata kuni 10% tellimuse ennetähtaegse lõpetamise kulude katteks, kuid mitte vähem kui 3 (kolm) eurot.

3.5.2. Tellimuse ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, kus näidatakse ära tellija ja tellimuse andmed, lõpetamise aeg, pangakonto number ja konto valdaja nimi.

3.5.3. Tagasimakseid ei tehta sularahas. Tellimuse ennetähtaegse lõpetamise korral kannab väljaandja väljamaksmisele kuuluva summa tellija kirjalikus avalduses näidatud pangakontole kümne (10) tööpäeva jooksul.

3.6. Tellijal on õigus oma pabertoote tellimus Eesti Vabariigi piires ümber adresseerida. Selleks tuleb esitada soov väljaandja klienditeeninduse telefonil 680 4444, e-posti aadressil klienditugi@ekspressmeedia.ee või keskkonnas lehed.delfi.ee.

3.6.1. Ümberadresseerimine jõustub hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul pärast vastava teate saamist.

3.6.2. Ümberadresseerimise lühim periood on 1 (üks) nädal.

Tellija kohustused

3.7. Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed.

3.8. Juhul, kui tellija esitatud andmed on valed ja/või mittetäielikud, ei vastuta väljaandja tellimuse mittenõuetekohase täitmise eest.

3.9. Tellijal on pabertoote tellimisel postiseaduses esitatud nõuetele vastav turvaline, väljaande mõõtmetele vastav, ligipääsetav ning tellija postkastina identifitseeritav postkast.

3.9.1. Postkast on tellija postkastina identifitseeritav juhul, kui sellele on märgitud aadress (nt maja ja/või korteri number, talu nimi).

3.9.2. Äriettevõtte postkastile on vajalik märkida äriettevõtte nimi.

3.10. Tellija tagab püsivalt turvalise, talvel lumest ja jääst puhastatud, vaba ligipääsu oma postkastile.

3.11. Juhul, kui tellija postkast ei vasta üldtingimuste nõuetele, ei vastuta väljaandja nõuetele mittevastava kojukande eest.

3.12. Tellija tasub tellimuse eest õigeaegselt ja täielikult vastavalt tellija valitud makseviisile. Vastasel juhul ei saa väljaandja garanteerida tellimuse nõuetekohast täitmist.

3.13. Tellimuse vormistamisega kinnitab tellija, et on üldtingimustega nõus ning kohustub neid täitma.

3.14. Digitoote tellimuse vormistamisega annab tellija ühtlasi nõusoleku digitaalse sisu edastamiseks ning kinnitab asjaolu, et kaotab seeläbi oma 14-päevase taganemisõiguse.

3.15. Kasutajal on õigus kasutada digitoodete tarbimisel üksnes isiklikku kasutajanime ja parooli. Kasutajanime ja parooli edasiandmine teisele isikule on keelatud.

Väljaandja õigused

3.16. Väljaandjal on õigus kehtestada väljaande tellimuse hind ja muud tellimistingimused.

3.17. Väljaandjal on õigus peatada või lõpetada väljaande osaline või täielik kirjastamine. Soovituslikult teavitab väljaandja tellijat sellest seitse (7) päeva enne jõustumist. Juhul kui väljaandja otsustab peatada või lõpetada väljaande kirjastamise, kohustub väljaandja tagastama tellijale tema tasutud ettemakse juhul, kui tellijaga ei leita muud viisi saamata jäänud väljaande hüvitamiseks.

3.18. Juhul, kui tellija ei täida üldtingimustes sätestatud kohustusi, ei garanteeri väljaandja tellimuse täitmist.

3.19. Väljaandjal on õigus nõuda tellijalt üldtingimustes sätestatud nõuete täitmist. Kui tellija ei täida nõudeid neljateist (14) päeva jooksul, on väljaandjal õigus tellimus peatada või lõpetada.

Väljaandja kohustused

3.20. Juhul, kui tellija täidab kõiki üldtingimustes sätestatud kohustusi nõuetekohaselt, garanteerib väljaandja tellimuse täitmise.

3.21. Väljaandja kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik tellija tellimuse täitmisega seotud pretensioonid.

3.22. Väljaandja kohustub tellija pretensiooni lahendama juhul, kui pretensiooni põhjused ei sõltu tellijast. Kui pretensiooni põhjuse on tekitanud tellija, peab tellija selle kohe kõrvaldama.

3.23. Juhul, kui tellija ei saa pidevalt või aeg-ajalt väljaannet ning on omalt poolt täitnud kõik üldtingimustes sätestatud kohustused, kohustub väljaandja tasuta pikendama tellija tellimust saamata jäänud väljaannete võrra.

3.24. Juhul, kui tellija ei saa temast mitteolenevatel põhjustel digitooteid tarbida, kohustub väljaandja leidma viisi, kuidas tellijale saamata jäänud teenus kompenseerida. Tagantjärele saamata jäänud teenust ei hüvitata.

3.25. Tellimuse lõpptähtaja lähenemisel kohustub väljaandja saatma tellijale ettemaksuarve/müügipakkumise, võimaldamaks tellijal soovi korral tellimust uuendada.

3.25.1. Pabertoote tellimuse korral võib väljaandja pärast ühekordset ettemaksuarve/müügipakkumise saatmist tellijale helistada, veendumaks, et tellimuse lõppemise teavitus on kohale jõudnud.

4. PÜSIMAKSEGA TELLIMINE

4.1. Tellijal on võimalik tellida väljaandeid püsimaksega, mis tähendab e-arve püsimakselepingut pangas, püsimakset pangakaardi või mobiiliga.

E-arve püsimakseleping

4.2. E-arve püsimakselepingut saab sõlmida püsimakselepingu sõlmimist võimaldavates krediidiasutustes.

4.3. E-arve püsimakselepingu sõlmimisel jõustub tellimus hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul, välja arvatud kuukirjade puhul. Kuukirja sisaldavad paketid jõustuvad vastavalt kuukirja ilmumisgraafikule.

4.4. Soovitame kuukirjal määrata igakuiseks maksepäevaks hiljemalt viieteistkümnes (15) kuupäev. Nii jõuab raha laekuda enne kuukirja sulgemist ja trükki minekut.

4.5. E-arve püsimakselepingu korral toimub tasumine ühe kuu kaupa ettemaksena järgmise perioodi eest. Olenevalt tellimuse tegemise ja e-arve püsimakselepingu sõlmimise ajast võib tellijale esitatud e-arvete esimese makse summa olla kuni kolme perioodi tellimuse tasu:

4.6. E-arve püsimakselepingut sõlmides tuleb tähelepanu pöörata panga kuulimiidile, mis peab võimaldama automaatselt tasuda kuni kolme perioodi summa. Juhul kui väljaande tellimishind on suurem kui limiit, mille tellija on pangas e-arve püsimakselepingus määranud, ei ole väljaandjal tellija ees kohustusi.

4.7. E-arve püsimakselepingut saab lõpetada pangakontoris või internetipangas.

Püsimakse pangakaardi või mobiiliga

4.8. Püsimakse puhul pikeneb tellimus automaatselt, kuni tellija ei ole seda tingimust muutnud ehk tellimuse automaatset pikenemist tühistanud.

4.9. Pabertoote puhul luuakse uus tellimus kuni 16 (kuusteist) kalendripäeva enne eelmise tellimuse lõppu.

4.10. Digitoote puhul luuakse uus tellimus kuni 3 (kolm) kalendripäeva enne eelmise tellimuse lõppu.

4.11. Mobiiliga tasudes lisatakse kuumakse tellija telefoniarvele.

4.12. Pangakaardiga tasudes debiteeritakse kuumakse tellija pangaarvelt.

4.13. Püsimaksega tellimuse puhul võetakse uue tellimuse tingimused eelmiselt tellimuselt (saaja, maksja, toode, hind, periood, eksemplaride arv, makseviis), välja arvatud juhul, kui tegemist on kampaaniapakkumisega, mille hind ja kehtivus on eraldi määratud.

4.14. Püsimaksega tellimuse automaatse pikenemise tühistamise korral kestab tellimus kuni ettemakse lõpuni. Ettemakse võib hõlmata nii kehtivat tellimust kui ka punktides 4.9 ja 4.10 kirjeldatud uut tellimust.

4.15. Püsimaksega tellimusest loobumisel ettemakstud raha ei tagastata. Vastav viide on igal õnnestunud makse teavitusel, mis saadetakse ostuga seotud EkspressKonto e-postile. 

4.16. Püsimaksega tellimuse automaatset pikenemist võib tellija igal ajal ise tühistada:

4.17. Soodushinnaga kampaaniapakkumisi saab ühe kampaania raames vormistada ühele EkspressKontole ühe korra. Kui Tellija tühistab Tellimuse ja vormistab uue Tellimuse, siis kehtib uus Tellimus tavahinnaga. 

5. REKLAAMIVABASTUS

5.1. Kui kasutaja on ostnud Delfi sisuga tutvumiseks reklaamivabastuse, siis on tal võimalik Delfi sisu lugeda reklaamivabalt, mis tähendab seda, et kasutatavas versioonis ei ole nähtavad nende isikute reklaamid, kes on reklaami ostmiseks Ekspress Meediaga lepingulistes suhetes.

5.2. Juhul kui Delfi kuvab oma keskkonnas kolmandate isikute sisu, siis selles sisalduvale reklaamile reklaamivabastus ei laiene.

5.3. Reklaamivabastus kehtib Eesti Päevalehe, Eesti Ekspressi ja Maalehe digilehtedele ning Delfi portaalile.

6. AUTORIÕIGUSED

6.1. Väljaannetes avaldatud materjalid (artiklid, pildid, videod, kujundus jms) on kaitstud autoriõigustega ja kuuluvad Ekspress Meediale või vastavale litsentsiandjale. Kasutaja ei või väljaannetes avaldatud materjale kopeerida, reprodutseerida, avaldada ega muul viisil kasutada, välja arvatud isiklikul mitteärilisel otstarbel. Väljaannetes avaldatud materjalide refereerimine on lubatud vaid üldtingimustes kirjeldatud viisil. Igasugune muu väljaannetes avaldatud materjalide kasutamine vajab Ekspress Meedia eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Materjalide refereerimine

6.2. Väljaannetes avaldatud materjale võib refereerida ühe lause ulatuses, sealjuures ei tohi refereeritav lause olla pikem kui originaalartikli esimene lause. Reegel kehtib sellisena, kuni pole tehtud muid kokkuleppeid. Reegel kehtib ka juhul, kui refereeritakse väljaande artikli refereeringut mõnes muus väljaandes.

6.3. Kui väljaannetes avaldatud materjali on refereeritud suuremas mahus, on Ekspress Meedial õigus küsida selle eest tasu järgnevalt:

6.3.1. 200 eurot ühekordse kooskõlastamata materjali kasutamise eest;

6.3.2. 320 eurot korduva (kaks või enam) kooskõlastamata materjalide igakordse kasutamise eest.

6.4. Kus tahes meedias (internetis, paberväljaannetes, raadios, televisioonis jne) refereerides tuleb alati nimetada väljaannet kui allikat. Internetis refereerimisel tuleb peale allika nimetamise avaldada refereeringu juures link originaalartiklile.

Materjalide kopeerimine ja levitamine

6.5. Väljaandes avaldatud materjalide kopeerimine ja levitamine on ilma Ekspress Meedia eelneva nõusolekuta keelatud.

6.6. Materjalid, mille on kasutaja loonud või salvestanud Ekspress Meedia hallatavates portaalides journalist.delfi.ee ja tv.delfi.ee, kuuluvad vastavale kasutajale ja nende materjalide kasutamise luba tuleb küsida kasutajalt.

7. EKSPRESS MEEDIA JUURDEPÄÄS KASUTAJA KAAMERA JA FOTODE RAKENDUSTELE NING ASUKOHAANDMETELE

7.1. Ekspress Meedia teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja juurdepääsu kasutaja nutiseadme fotodele ja/või kaamerale. Juurdepääsu on vaja näiteks selleks, et kasutaja saaks Ekspress Meediale oma seadmest foto saata. Ligipääsu lubamist saab kasutaja hallata oma nutiseadmest, muutes rakenduse seadeid. Juurdepääsu lubamise korral töödeldakse fotodel olevaid isikuandmeid kasutaja nõusoleku alusel ning kasutaja võib rakenduse kasutamisest igal ajal loobuda. Kasutaja on iga rakendust alla laadides kohustatud tutvuma rakenduse sätetega ning nendega soovi korral nõustuma.

7.2. Ekspress Meedia teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja määrata kasutaja asukohta nutiseadme GPS-rakenduse abil. Ekspress Meedia võib kasutaja poolt alla laaditud rakenduse korral kasutaja asukoha tema nutiseadme (GPS) abil kindlaks määrata, et pakkuda asukohaga seotud teenuseid ja suurendada kasutajamugavust, näiteks pakkuda kasutajale temale lähimaid teenuseid või parimaid pakkumisi meie partneritelt. Kasutaja saab asukohapõhistest teenustest loobuda, muutes oma nutiseadmes rakenduse seadeid.

7.3. Fotode, kaamerarakenduste ja asukohaandmete töötlemine toimub kasutaja nõusoleku alusel ning rakenduste allalaadimist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.

8. EKSPRESS MEEDIA ANDMEKAITSETINGIMSUED JA KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

8.1. Ekspress Meedia andmekaitsetingimused asuvad www.ekspressmeedia.ee/andmed/andmekaitsetingimused.

8.2. Ekspress Meedia küpsiste kasutamise põhimõtted asuvad www.ekspressmeedia.ee/andmed/cookies.